SPRAWY ROZWODOWE zakres usług:

1. Rozwód

- bez orzekania o winie;

- z orzekaniem o winie;

- z orzekaniem o władzy rodzicielskiej;

- z ustaleniem alimentów na dzieci;

- z orzekaniem alimentów dla małżonka;

- z ustaleniem kontaktów z dzieckiem;

- z orzekaniem o wspólnym mieszkaniu;

- z podziałem majątku;

- z wnioskiem o eksmisję;

- z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa;

- dla osób zamieszkujących aktualnie za granicą;

- uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego;

- unieważnienie małżeństwa;

- stwierdzenie nieistnienia małżeństwa

2. Separacja

3. Alimenty

- Alimenty na dziecko;

- Alimenty na małżonka;

- Podwyższenia alimentów;

- Obniżenie alimentów;

- Dochodzenie niezaspokojonych potrzeb osoby uprawnionej do alimentów;

- Egzekucja alimentów;

- Stwierdzenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego;

- Uchylenie wykonalności wyroku alimentacyjnego (uchylenia klauzuli wykonalności);

- odbiór niesłusznie uiszczonych / wyegzekwowanych alimentów;

- alimenty dla kobiety w ciąży;

- pokrycie kosztów porodu i połogu;

- Odbiór wynagrodzenia za pracę przez drugiego małżonka;

- postępowanie ugodowe w sprawie alimentów (mediacje pozasądowe).

4. Podział majątku wspólnego

- Ustalenie składników majątku wspólnego;

- Ustalenie składników majątku odrębnego małżonka;

- Podział majątku wspólnego;

- Ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym;

- Udzielenie ochrony przed długami drugiego małżonka;

- Ustalenie braku odpowiedzialności a zobowiązania małżonka;

- Uzyskanie zgody Sądu na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu;

- Ograniczenie małżonkowi możliwości zarządzania majątkiem wspólnym;

- Rozliczenie nakładów i wydatków na majątek osobisty / wspólny;

- Zniesienie wspólności ustawowej;

- Intercyza (majątkowa umowa małżeńska).

5. Władza rodzicielska

- Przyznanie władzy rodzicielskiej;

- Pozbawienie władzy rodzicielskiej;

- Ograniczenie władzy rodzicielskiej;

- Ustalenie zasad kontaktów z dzieckiem;

- Współdecydowanie o istotnych sprawach dziecka;

- Wydanie / odbiór dziecka;

- Zgoda Sądu na rozporządzanie majątkiem dziecka;

- Zmiana wyroku rozwodowego w zakresie władzy rodzicielskiej;

- Uchylenie wyroku rozwodowego w zakresie władzy rodzicielskiej;

- Zmiany postanowień Sądu Rodzinnego;

- Uchylanie postanowień Sądu Rodzinnego;

- Ustalenie ojcostwa (w tym badania DNA);

- Zasądzenie alimentów;

- Ustalenie macierzyństwa;

- Uznanie dziecka;

- Zaprzeczenie ojcostwa;

- Zaprzeczenie macierzyństwa;

- Unieważnienie uznania dziecka;

- Nadanie nazwiska;

- Zmiana nazwiska.

6. Adopcja (przysposobienie)

- Przysposobienie;

- Adopcja zagraniczna;

- Rozwiązanie przysposobienia.

7. Opieka i Kuratela

- Ustanowienie kuratora;

- Ustanowienie Opiekuna;

- Złożenie do depozytu sądowego majątku osoby pozostającej pod opieką;

- Wynagrodzenie za sprawowanie opieki;

- Zwolnienie z opieki;

- Powołanie / odwołanie kuratora dla dziecka;

- Powołanie / odwołanie kuratora dla ustalenia ojcostwa;

- Powołanie / odwołanie kuratora nad majątkiem dziecka;

- Powołanie / odwołanie kuratora dla dziecka poczętego lecz jeszcze nie narodzonego;

- Powołanie / odwołanie kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu;

- Powołanie / odwołanie kuratora dla ubezwłasnowolnionego częściowo;

- Ustalenie wynagrodzenia kuratora;

8. Ubezwłasnowolnienie

- Orzeczenie ubezwłasnowolnienia całkowitego;

- Orzeczenie ubezwłasnowolnienia częściowego.

i inne.